Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van John Meijer Custom Install
Artikel 1 :  Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en aanbiedingen van John Meijer Custom Install. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van John Meijer Custom Install.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met onze privacy statement, leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. John Meijer Custom Install behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door John Meijer Custom Install.
Artikel 2:  John Meijer Custom Install
Bezoekadres: Boekweitstraat 27 te Nistelrode
E-mail: info@jmci.nl
KvK-nummer: 17225045
Artikel 3:  Totstandkoming van de overeenkomst
3.1  Een overeenkomst tussen John Meijer Custom Install en een klant komt tot stand nadat een opdracht door John Meijer Custom Install in behandeling is genomen.
3.2  John Meijer Custom Install behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.
Artikel 4:  Maatwerk
4.1  Alle producten van John Meijer Custom Install worden handgemaakt en in opdracht en specificaties van de klant.
4.2  Dit maatwerk heeft tot gevolg dat het herrroepingsrecht, inzake de Wet koop op afstand niet van toepassing is. Zie verder artikel 10 van de algemene voorwaarden.
Artikel 5 : Afbeeldingen en specificaties
5.1  Alle afbeeldingen; foto’s  etc.; o.a. gegevens betreffende afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van John Meijer Custom Install gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 6 : Prijzen
6.1  Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
6.2  Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
6.3  Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.
Artikel 7: Betaling
7.1.  Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens de bestelprocedure.
7.2   De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
7.3.  In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Artikel 8: Levering
8.1  De producten die door John Meijer Custom Install worden gemaakt is maatwerk en kunnen hierdoor niet altijd binnen de wettelijke 30 dagen worden geleverd. De levertijd wordt dan ook door John Meijer Custom Install en de klant afgesproken.
8.2  Aan de leveringsplicht van John Meijer Custom Install zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door John Meijer Custom Install geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 Artikel 9: Verzending
9.1  Kosten van verzending zijn voor rekening van de klant.
9.2  Bestellingen worden verzonden na ontvangst van betaling.
9.3  Verzending gebeurd door TNT-post en volgens TNT-Post geldende tarieven.
9.4  John Meijer Custom Install is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door TNT-Post.
Artikel 10:  Wettelijke herrroepingsrecht
10.1  De installaties die door John Meijer Custom Install worden gemaakt zijn maatwerk. Het herroepingsrecht zoals hieronder beschreven in artikel 10.2 is daardoor niet van toepassing.
10.2  Het herroepingsrecht inzake de Wet koop op afstand: de consument heeft het recht om binnen 7 dagen na ontvangst van het product het recht om het terug te sturen zonder opgave van retourneren.
Artikel 11:  Aansprakelijkheid
11.1  John Meijer Custom Install is niet aansprakelijk voor schade aan producten ontstaan door normale slijtage of verkeerd gebruik van het product.
Artikel 12: Overmacht
12.1  John Meijer Custom Install is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van John Meijer Custom Install alsmede van hulppersonen, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
12.3  John Meijer Custom Install behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is John Meijer Custom Install gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
12.4  Indien John Meijer Custom Install bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1  Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2  Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen John Meijer Custom Install  en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement ‘s-Hertogenbosch kennis, tenzij John Meijer Custom Install er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter, zoals een commercieel doel, is dus verboden.